Pravno Obvestilo

SES Center Management, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3446999000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 96716657

E-pošta: office@ses-european.com
Tel.: +386 1 52 725 30
www: https://www.ses-european.com
(v nadaljevanju: upravljavec spletne strani)

 

1. VELJAVNOST

1.1. Uporaba internetne strani, ki jo upravljavec spletne strani zagotavlja na domeni www.desetak.si ("spletna stran"), je podvržena sledečim pogojem uporabe. Pogoji uporabe vključujejo veljavne predpise tako za spletne strani kot tudi za storitve in vsebine, ki se zagotavljajo uporabnikom (oz. ki jih lahko uporabniki podajajo preko naših storitev).

1.2. O varstvu in obdelovanju osebnih podatkov dobi uporabnik informacije v Izjavi o varstvu podatkov.

1.3. Informacije in podatki ("vsebina"), ki so na voljo na spletni strani, so namenjeni zgolj osebnemu informiranju. Z obiskom spletne strani in uporabo vsebin, ki so na voljo, obiskovalec postane "uporabnik" in se strinja s temi pogoji uporabe.

1.4. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Upravljavec spletne strani bo spremenjene pogoje uporabe objavil na svoji spletni strani in so za uporabnika zavezujoči takoj po objavi. Na spletni strani je na voljo najnovejša različica pogojev uporabe, pri katerih je zapisan tudi datum zadnje posodobitve.

2. PRAVILA RAVNANJA

2.1. Uporabnik se zavezuje, da bo vsebine, ki mu jih da na razpolago upravljavec spletne strani, uporabljal namensko, jih ne bo zlorabljal in da bo opustil vsakršno dejanje, ki bi upravljavcu spletne strani ali drugim uporabnikom škodovalo, jih ogrožalo ali diskriminiralo. Uporaba spletne strani in njene vsebine za protipravne namene je prepovedana. Izrecno je prepovedana diskriminacija ali žalitev na podlagi religije, spola, rasne in etične pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, starosti, političnega prepričanja ter sindikalne pripadnosti. Prav tako so prepovedana dejanja, ki bi na upravljavca spletne strani metala slabo luč oz. mu povzročala škodo na dobrem imenu.

2.2. Uporabnik je dolžan varovati podatke o dostopu kot tajne in jih zaščititi pred neupravičenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik dostopne podatke posreduje tretjim osebam, odgovarja upravljavcu spletne strani za vso škodo, ki zaradi tega nastane. Uporabnik mora upravljavca spletne strani nemudoma obvestiti o njemu znani neupravičeni uporabi vsebin te spletne strani.

3. PRAVICA DO UPORABE IN AVTORSKE PRAVICE

3.1. Vsebine, ki so na voljo na spletni strani, so avtorsko zaščitene.

3.2. Če ni navedeno drugače (npr. s sklicem na vir), je upravljavec spletne strani edini imetnik pravic za vse vsebine, ki se uporabljajo na spletni strani, kot npr. grafike, slike, prikazi in ilustracije. Uporabnik lahko vsebine, ki so na voljo na spletni strani, uporablja le za namene osebnega obveščanja. Izrecno dovoljujemo uporabo vseh podatkov zgolj v osebne, nekomercialne namene. Pri reproduciranju (razmnoževanju) je potrebno izrecno navesti, da je nosilec avtorske in lastninske pravice SES Center Management d.o.o., vendar pa takšna navedba ne omogoča uporabe vsebine v komercialne namene. Vsebin se ne sme na noben način spreminjati in jih brez pisnega dovoljenja uporabljati na drugih spletnih straneh ali mrežno povezanih računalnikih. Kakršnokoli spreminjanje, razmnoževanje, obdelava, vključevanje ali druga vrsta reprodukcije vsebin je brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca spletne strani prepovedana.

3.3. Če uporabnik javno objavi informacije na spletni strani (npr. na forumu), upravljavec spletne strani ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb, ki nastanejo zaradi prispevkov, ki jih je objavil uporabnik. Uporabnik v tej zvezi zoper upravljavca spletne strani nima nobenih odškodninskih zahtevkov ali tožb.

3.4. Kršitev teh določil zavezuje k skrbnemu uničenju vseh nedovoljeno uporabljenih vsebin. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja morebitnih odškodnin zaradi kršitve teh določil.

4. JAMSTVO

4.1. Za celovito uporabo vsebin, ki so na voljo na spletni strani, upravljavec spletne strani priporoča uporabo najnovejših tehnologij (brskalnikov) oz. omogočanje njihove uporabe (npr. aktiviranje Java Skripts). Ob uporabi starejših tehnologij se lahko zgodi, da bo uporabnik vsebine lahko uporabljal le v omejenem obsegu.

4.2. Upravljavec spletne strani si ves čas prizadeva, da so vsebine in podatki na spletni strani aktualni, popolni in pravilni. Kljub temu upravljavec spletne strani ne jamči za popolnost, brezhibnost in aktualnost informacij in podatkov, ki so na voljo na spletni strani, ali da bo spletna stran ustrezala pričakovanjem uporabnika.

4.3. Upravljavec spletne strani ne odgovarja za vsebine, informacije ali programe, ki se širijo na spletni strani, prav tako ne za škodo, ki nastane zaradi tega, razen če upravljavec spletne strani povzroči škodo naklepno ali zaradi hude malomarnosti. To velja za vse vrste škode, med drugim za škodo, ki lahko nastane pri uporabi spletne strani zaradi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu, pri motnjah na tehničnih napravah in storitvah, zaradi nepravilnih ali manjkajočih vsebin, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali na kakšen drug način. 

4.4. Ne glede na to omejitev jamstva je izrecno izključeno jamstvo upravljavca spletne strani za posredno škodo, izpad dobička, izgubo podatkov ter ostalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

4.5. Upravljavec spletne strani opozarja, da nima nikakršnega vpliva na vsebino in oblikovanje povezanih spletnih ponudb (npr. s hiperpovezavami). Upravljavec spletne strani ne jamči za pravilnost, popolnost in aktualnost povezanih spletnih ponudb. Upravljavec spletne strani ne jamči za odsotnost virusov ali drugih škodljivih komponent na povezanih spletnih straneh. Pri prvem povezovanju so bile te spletne strani pregledane z namenom odkrivanja protipravnih vsebin. Šele ko ugotovimo ali bomo opozorjeni na protipravno vsebino na tujih spletnih straneh, bomo povezavo (link), v kolikor bo to primerno in tehnično izvedljivo, izbrisali.

4.6. Informacije za našo spletno stran zbiramo izjemno skrbno. Upravljavec spletne strani vseeno ne jamči glede njihove popolnosti ali ustreznosti za posamezne namene uporabe. Uporabnik uporablja vsebine, ki so na voljo na spletni strani, na lastno odgovornost.

5. PIŠKOTKI

5.1. Spletna stran uporablja Google Analytics, spletno orodje Google Inc. Pri tem se uporabljajo piškotki, ki omogočajo prikaz trendov spletne strani in analizo uporabe spletne strani. IP-naslovi uporabnikov se obdelujejo z razširitvijo »anonymize IP« v izključno anonimni obliki. Vzpostavitev povezave do posameznikov je s tem izključena. Če hočete za v prihodnje izrecno deaktivirati Google-Analytics, potem sledite tej povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podrobnejši opis piškotkov je razviden v preglednici:

6. KONČNE DOLOČBE

6.1. Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani, se uporablja izključno slovensko pravo.

6.2. Za vse pravne spore, ki posredno ali neposredno izhajajo iz uporabe te spletne strani, je, v kolikor je to zakonsko dopustno, izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

6.3. V kolikor bi bile ali bodo določene določbe teh pogojev uporabe neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

Splošni pogoji poslovanja za naročilo darilnih bonov »Desetak« preko portala www.desetak.si

1.    Veljavnost

Spletno stran »Desetak«, dostopno na www.desetak.si, upravlja podjetje SES Center Management d.o.o (v nadaljevanju: »SES«) za podjetja, ki izvajajo prodajo darilnih bonov »Desetak«, to so podjetja EUROMARKT Center d.o.o. (v nadaljevanju »EUROMARKT Center«), EUROMARKT d.o.o. (v nadaljevanju »EUROMARKT«) in EUROPARK d.o.o. (v nadaljevanju »EUROPARK«). Za vsa naročila na omenjenem portalu veljajo izključno ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »SPP«). 

2.    Predmet pogodbe / pogodbeni partner

Portal www.desetak.si nudi možnost nakupa darilnih bonov »Desetak« (v nadaljevanju »boni«), ki omogočajo koriščenje storitev in nakup izdelkov v spodaj opredeljenih nakupovalnih središčih pri poslovnih partnerjih podjetij EUROMARKT Center, EUROMARKT in EUROPARK (v nadaljevanju vsako podjetje posebej: »PRODAJALEC«), ki so upravljavci teh nakupovalnih središč.

Podatki o PRODAJALCIH bonov ter nakupovalnih središč, kjer je možno bone unovčevati:

2.1.

Nakupovalno središče Center Interspar Vič
EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5552869000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 50825631

Organizacijska enota: Center Interspar Vič
Poštni naslov: Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@center-vic.si
Fax: 00386 (0) 1 4700 599
Tel.: 00386 (0) 1 4700 591
www: https://www.center-vic.si

 

2.2.

Nakupovalno središče EUROPARK
EUROPARK družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1483501000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 51375338

Organizacijska enota: Nakupovalno središče EUROPARK
Poštni naslov: Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

E-pošta: marketing@europark.si
Fax: 00386 (0) 2 320 82 11
Tel.: 00386 (0) 2 320 82 10
www: http://www.europark.si

 

2.3.

Citypark, nakupovalno središče Ljubljane
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009

Organizacijska enota: Citypark, nakupovalno središče Ljubljane
Poštni naslov: Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@citypark.si
Fax: 00386 (0) 1 587 30 69
Tel.: 00386 (0) 1 587 30 50
www: https://www.citypark.si

 

2.4.

Nakupovalno središče Citycenter Celje
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009

Organizacijska enota: Citycenter Celje
Poštni naslov: Mariborska cesta 100, 3000 Celje

E-pošta: info@city-center.si
Fax: 00386 (0) 3 490 12 50
Tel.: 00386 (0) 3 425 12 50
www: https://www.city-center.si

»Poslovni partnerji« so v skladu s SPP podjetja, ki imajo v zgoraj opredeljenih nakupovalnih središčih trgovski, gostinski ali storitveni obrat.

Vsak kupec, ki želi na spletni strani www.desetak.si kupiti bone, uvodoma izbere možnost, pri katerem zgoraj navedenem PRODAJALCU ga želi kupiti. Pogodbeni partner kupca je zgoraj navedeni PRODAJALEC, katerega je kupec izbral za nakup bonov (v nadaljevanju: »izbrani PRODAJALEC«). Na podlagi kupčeve izbire PRODAJALCA, ga spletna stran preusmeri na PRODAJALČEVO podstran. Izbrani PRODAJALEC opravi prodajo bonov kupcu.  

 

3.    Sklepanje pogodbe

Predstavitev izdelkov na portalu je zavezujoča ponudba, usmerjena k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki jo kupec sprejme s svojim naročilom.  Pogodba se sklene tako, da kupec pri postopku naročanja na spletni strani najprej navede, ali želi sam natisniti bon (v nadaljevanju: prevzemnica natisni@doma-bon) ali želi dostavo bona po pošti. Nato doda bon v želeni količini v nakupovalno košarico. V košarici lahko kupec preveri vsoto vseh bonov - tako lahko pred oddajo naročila ugotovi in popravi morebitne napake pri vnosu. Če je kupec izbral dostavo bona po pošti, se v naslednjem koraku lahko informira o stroških dostave. Po izboru načina plačila, vnosu osebnih podatkov in strinjanju s SPP (katere si lahko kupec pred sklenitvijo pogodbe prikaže, natisne in shrani), lahko kupec pred naročilom ponovno preveri pravilnost navedb in jih, če je potrebno, spremeni. S pritiskom na povezavo »naročilo z obveznostjo plačila« kupec sprejme ponudbo, s tem za kupca nastane tudi obveznost plačila. Kupec po oddaji naročila prejme elektronsko pošto, ki velja kot potrditev pogodbe in vsebuje povzetek vseh relevantnih informacij. Izbrani PRODAJALEC bo vsebino pogodbe shranil. To lahko kupec pridobi pri izbranem PRODAJALCU.

4.    Nakup in unovčenje bonov

4.1 Nakup bonov na predmetnem portalu je dovoljen izključno kupcem, ki so potrošniki in imajo vsaj 16 let, ter gospodarskim subjektom. Potrošnik je fizična oseba, ki sklepa pravni posel za namen, ki ne sodi k poslovni dejavnosti ali dejavnosti samostojnega podjetnika. Uporaba in koriščenje spletne strani ter nakup bonov v podjetniške namene (predvsem trgovanje in preprodaja bonov) ni dovoljeno. V tem primeru ima PRODAJALEC pravico odstopiti od pogodbe, pri tem pa je PRODAJALEC upravičen do plačila stroškov obdelave v višini dvojne pogodbene vrednosti (vrednosti naročenih bonov).

4.2 Naročilo se na spletni strani lahko opravi le v slovenskem jeziku. Vsi navedeni relevantni podatki morajo biti popolni in resnični. 

4.3 Preden se prevzemnica natisni@doma-bon lahko unovči pri poslovnih partnerjih, mora kupec natisnjeni bon na informacijski točki nakupovalnega centra zamenjati v fizični bon - »Desetak«. Za izdajo fizičnih bonov - »Desetakov« - je potrebno predložiti prevzemnico natisni@doma-bon, ki je kupcu posredovana po elektronski pošti. Ko je prevzemnica natisni@doma-bon zamenjana za fizični bon - »Desetak« - postane prevzemnica natisni@doma-bon neveljavna in je ni možno ponovno zamenjati. Rok za zamenjavo prevzemnice natisni@doma-bon v fizični darilni bon »Desetak« je pet let od dne prejema prevzemnice natisni@doma-bona po elektronski pošti. Po tem roku pravica do zamenjave prevzemnice natisni@doma-bona v darilne bone »Desetak« preneha, kupec pa iz tega naslova ni upravičen do kakršne koli odškodnine ali nadomestila.

4.4 Boni niso vezani na osebo: to pomeni, da je za unovčenje potrebna le predložitev bonov pri poslovnem partnerju oz. prevzemnice natisni@doma-bon za menjavo za fizični bon - »Desetak«. Iz tega razloga blokada bona (v primeru izgube, kraje itd.) ni možna. Pri nezakonitem unovčenju bona PRODAJALEC ne prevzema odgovornosti in, enako kot poslovni partnerji, v primeru izgube bona ni zavezan k nadomestitvi bona. Unovčenje bona za gotovino ni možno.

4.5 Unovčenje darilnih bonov »Desetak« je možno le v na bonu navedenem času veljavnosti bona. Če na darilnem bonu »Desetak« čas veljavnosti ni razviden, je rok za unovčenje darilnega bona »Desetak« 5 let od datuma izdaje darilnega bona »Desetak«. 

4.6 Dodatne določbe glede poslovanja z boni urejajo sledeči pravilniki vsakokrat izbranega nakupovalnega središča:

4.6.1.

Nakupovalno središče Center Interspar Vič
PRAVILNIK za nakup darilnih bonov NS Center Vič »DESETAK«
in za nakupe z darilnimi boni »DESETAK«:
https://www.center-vic.si/assets/docs/CVL-Desetak_splosni_pogoji_poslovanja_052016.pdf

4.6.2.

Nakupovalno središče EUROPARK
PRAVILNIK za nakup darilnih bonov NS Europark »DESETAK« in
za nakupe z darilnimi boni »DESETAK«:
http://www.europark.si/si/files/default/dokumenti/PRAVILNIK__zanakup_darilnih_bonov_NS_Europark.pdf

4.6.3.

Citypark, nakupovalno središče Ljubljane
Pravilnik za nakup darilnih bonov:
https://www.citypark.si/pogoji/pravilnik-za-nakup-bonov-in-nakupe-z-darilnimi-boni/

4.6.4.

Nakupovalno središče Citycenter Celje
PRAVILNIK ZA NAKUP DARILNIH BONOV NS CITYCENTER - "DESETAK" IN ZA NAKUPE Z DARILNIMI BONI - "DESETAK":
file:///C:/Users/janezg/Downloads/darilni-boni-desetak-pravilnik-2016%20(2).pdf

 

5.    Cene, plačilo, dostava in odpošiljanje

5.1 Vse navedene cene so končne cene in vključujejo davek na dodano vrednost. Plačilo naročenih bonov z dostavo je možno z bančnim nakazilom ali s kreditno kartico. Plačilo naročenih bonov s prevzemnico natisni@doma-bon je mogoče le s plačilno kartico. Najmanjša vrednost naročila je 10,00 EUR, najvišja vrednost naročila pa je 990,00 EUR na naročilo. Plačilo se izvede izbranemu PRODAJALCU. 

Ne glede na prej navedeno je za pravne osebe možna višja vrednost naročila od vrednosti 990,00 EUR, ob pogoju plačila preko bančnega nakazila ali ob prevzemu bonov na informacijah izbranega PRODAJALCA.

5.2 Za dostavo s Pošto Slovenije d. o. o. mora kupec poravnati ob naročilu navedene stroške dostave. Pri plačilu z bančnim nakazilom odpremimo pošiljko takoj, ko je na navedenem bančnem računu vidno nakazilo zneska. Pri plačilu s kreditno kartico bo naročilo kupca, ki je oddano v našem delovnem času, odpremljeno v roku 3 delovnih dni na naslov, ki je bil naveden ob naročilu. Dostava je možna le na naslove znotraj Slovenije. Navedeni roki dobave niso zavezujoči. Odškodnina zaradi zamujene ali nedostavljene pošiljke je, razen v primerih naklepa ali hude malomarnosti s strani izbranega PRODAJALCA, izključena. V kolikor naročnik naročila ne plača v roku 14 dni po oddaji od naročila, se bo štelo, da je od naročila odstopil, vsi podatki o naročilu pa se izbrišejo.

Pri izbiri prevzemnice natisni@doma-bon veljajo zgoraj navedeni roki s to razliko, da bo prevzemnica natisni@doma-bon kupcu posredovana po elektronski pošti.

6.    Pravica do odstopa od pogodbe

Določila te točke veljajo zgolj za osebe, ki se skladno z določili zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, štejejo za potrošnike (torej za fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene izven njihove poklicne ali pridobitne dejavnosti). Za podjetja, samostojne podjetnike in gospodarske družbe ali druge pravne osebe, kupce darilnih bonov, se določila tega poglavja ne uporabljajo.

6.1. Pogoji odstopa od pogodbe
Od pogodbe lahko kupec, v kolikor bon še ni bil unovčen pri katerem od poslovnih partnerjev, v roku 14 dni odstopi brez navedbe razloga.
Rok za odstop se šteje od dneva: 

- prejema prevzemnice natisni@doma-bona po elektronski pošti,

- sprejetja pošiljke s strani kupca oz. s strani kupca imenovane tretje osebe, ki ni dostavljavec (pri dostavi bonov s poštnimi storitvami).

Da uveljavi kupec pravico do odstopa od pogodbe, mora kupec PRODAJALCA, pri katerem je izvedel nakup:

 

6.1.1.

Nakupovalno središče Center Interspar Vič:
EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@citypark.si

 

6.1.2.

Nakupovalno središče EUROPARK:
EUROPARK družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
E-pošta: marketing@europark.si

 

6.1.3.

Citypark, nakupovalno središče Ljubljane:
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@citypark.si

 

6.1.4.

Nakupovalno središče Citycenter Celje:
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@city-center.si

z nedvoumno izjavo (npr. preko pošte poslano pismo ali e-pošta na zgoraj opredeljene e-naslove) obvestiti o odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za ta namen lahko kupec uporabi spodaj navedeni vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Če se kupec posluži te možnosti, bo PRODAJALEC takoj (npr. preko e-pošte) poslal potrdilo o prejemu odstopa od pogodbe. Za spoštovanje roka za odstop od pogodbe zadošča, če obvestilo o odstopu od pogodbe kupec pošlje pred iztekom roka za odstop (dokazno breme glede pravočasnosti nosi kupec).

 

6.2. Posledice odstopa od pogodbe
Če kupec odstopi od pogodbe, mu vsa plačila, ki smo jih prejeli z njegove strani, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je kupec izbral drug način dostave in ne od nas ponujeno, najcenejšo standardno dostavo) vrnemo najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe. Za vračilo zneska bomo uporabili enako sredstvo plačila, kot ga je pri transakciji uporabil kupec, razen v primeru izrecnega dogovora za drugačen način vračila; v nobenem primeru zaradi vračila denarja ne zaračunamo stroškov.

 

6.3. Bone mora kupec nemudoma in vsekakor najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva obvestila o odstopu od pogodbe vrniti izbranemu PRODAJALCU s priporočeno pošiljko. Pošiljka velja za pravočasno poslano, če je bila oddana na pošti pred pretekom štirinajstdnevnega roka. Vračilo denarja lahko zadržimo do vračila bonov oz. do predložitve dokazila, da so bili poslani nazaj. Kolikor kupec prevzemnice natisni@doma-bona še ni zamenjal za bon »Desetak«, vračilo ni pogoj za vračilo plačil, ampak zadostuje posredovanje odstopne izjave.
Neposredne stroške vračila bonov kupec nosi sam. Morebitno škodo na blagu mora kupec poravnati le v primeru, če je ta škoda nastala zaradi neprimernega in nepotrebnega rokovanja z blagom.
Kupec je dolžan upoštevati, da pravica do odstopa od pogodbe ne velja pri običajnem (fizičnem) nakupu bonov na informacijah posameznega nakupovalnega središča. 

7. Jamstvo

PRODAJALEC ne jamči za neomejeno možnost unovčevanja bonov pri poslovnem partnerju po izbiri kupca. Darilni boni se pri poslovnem partnerju unovčujejo skladno z vsakokratnim pravilnikom izbranega PRODAJALCA, kot so opredeljeni v točki 4.6. Za zagotavljanje storitve je odgovoren izključno poslovni partner. Jamstvo izbranega PRODAJALCA zaradi kršitve pogodbenih obveznosti je omejeno na naklepno dejanje in hudo malomarnost. Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. To vključuje npr. nalaganje (tudi transakcije) vsebine in s tem povezano morebitno nastalo škodo. To vključuje tudi izgubo podatkov. SES in izbrani PRODAJALEC ne odgovarjata za stalno dosegljivost portala.

8. Pritožbeni postopek pri PRODAJALCU

V primeru nestrinjanja z opravljeno storitvijo oz. morebitnimi drugimi očitanimi nepravilnosti ima kupec možnost vložiti pisno pritožbo pri PRODAJALCU, ki bo na nanjo odgovoril v roku 8 dni.

9. Splošno

Pravno pomembne izjave in prijave morajo biti podane v pisni obliki. Za vse zadeve sta edina sogovornika SES in izbrani PRODAJALEC.

Če so ali postanejo posamezna določila teh SPP neveljavna in/ali ne ustrezajo prisilnim zakonskim določilom, se s tem ne spremeni veljavnost preostalega dela SPP. Neveljavno določilo se ob soglasju obeh pogodbenih strank nadomesti z zakonskim določilom ali s takšnim določilom, ki se najbolj približa gospodarskemu smislu in namenu neveljavnega določila.
V kolikor ni zakonsko določeno drugače, je kraj izpolnitve pogodbe sedež izbranega PRODAJALCA. Za pogodbo velja izključno slovensko pravo. Če kupčeva splošna sodna pristojnost ni v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, je le-ta trgovec ali je svoje stalno prebivališče po vstopu teh SPP v veljavo preselil v tujino ali njegovo prebivališče ali kraj zadrževanja v času vložitve tožbe nista znana, je za vse konflikte, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Ljubljani.

10.  Postopek alternativnega reševanja sporov 

Povezava do SRPS:
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL).
Ne glede na prejšnji odstavek PRODAJALCI ne priznavajo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

11. IZJAVA O ODSTOPU POGODBE

Izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj le, če želite odstopiti od pogodbe.

Naročite darilne bone Desetak
Zehner Gutscheine
Izberite znesek
 €
Izberite nakupovalno središče

Prosimo, izberite nakupovalno središče preden začnete s postopkom naročila.

Naroči darilne bone Desetak po spletu

Aktuell sind nur Bestellungen ab EUR 1.000,- mit Abholung im ausgewählten Shopping-Center möglich.

{{cart.length}}

Naročilo

Naročite in takoj natisnite

Prevzema

Dostava

Osebni podatki

Prosimo, vnesite vaše osebne podatke:

Zehner-Los Aktion 1.6.-29.6.2019

Zu jedem Zehnerkauf (€ 10,-) gibt es ein Gratis Los. Jedes Los mit einer Gewinnchance. Entweder tolle Shopaktionen bzw. Gratis Goodies oder Codes zur Teilnahme am Online Gewinnspiel mit der Gewinnchance auf 10 x € 1.000,-- in Zehner.

Jetzt ZEHNER ganz leicht zuhause via Print@home ausdrucken und trotzdem Lose abstauben. Schicke uns eine E-Mail an office@atrio.at mit deiner Bestellnummer und deinen Kontaktdaten und wir schicken dir die Lose mit deiner Gewinnchance zu.

Plačilo

Prosimo upoštevajte, da postopek lahko traja do 3 delovne dni.

Plačilo se izvrši
Datum prevzema

Kdaj želite prevzeti vaš darilni bon?
Prosimo izberite želen datum in uro

Kdo bo prevzel vaše darilne bone Desetak?

Prosimo vas, da tukaj vnesete ime in priimek osebe (izdaja darilnih bonov Desetak je mogoča le ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vpogled):

Informacije o kraju
Kraj prevzema
Čas prevzema

Informacije

{{centerData.custom_message}}

Pregled naročila

Prosimo upoštevajte, da postopek lahko traja do 3 delovnih dni.

Plačilo

{{payment}}

Osebni prevzem
Osebni podatki

{{user.name1}} {{user.name2}}
{{user.street}} {{user.housenumber}}
{{user.zipcode}} {{user.city}}
{{user.country == 'AT' ? 'Österreich' : user.country}}
{{user.country == 'SI' ? 'Slovenija' : user.country}}

Kdo bo prevzel vaše darilne bone Desetak?

{{user.pickup_name}}

{{user.email}}

Opombe

Hvala


Najlepša hvala za vaše naročilo

V kratkem vam na e-naslov, ki ste ga navedli, pošljemo potrditveno elektronsko pošto z vsemi informacijami o vašem naročilu.

Vaše darilne bone Desetak lahko prevzamete v upravi izbranega nakupovalnega središča ob naslednjih časih: pon.-čet.: 9.00 - 16.00, pet.: 9.00-14.00

Čas prevzema

Der Zehner Desetak
Nakupovalno središče:
{{ centerName }}
Pregled naročila
{{ getPackageDesignText(item.design) }}
Znesek
€ {{ cartSum }}
plus stroški dostave, razvidni v pregledu naročila
Odpiralni čas

365 blagovnih znamk. 4 nakupovalna središča. 1 darilni bon.